Skip links

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky ke službě SVJ Aplikace

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

 1. (i) ÚVODNÍ USTANOVENÍ. (ii) VYMEZENÍ POJMŮ.
  1. Úvodní ustanovení: Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vypracované ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran a tvoří nedílnou součást licenčních smluv o užívání služby svjaplikace.cz uzavíraných mezi společností Creativoo projects s.r.o., identifikační číslo: 19013361, se sídlem: Etiopská 631/6, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka č. 143395, jakožto poskytovatelem (dále též „Poskytovatel“ nebo „Creativoo“), a objednatelem jakožto nabyvatelem omezené nevýhradní licence (dále jen „Nabyvatel“). Pro vyloučení pochybností licenční smlouva o užívání služby svjaplikace.cz (dále jen „smlouva“) vždy zahrnuje i tyto obchodní podmínky, a to v rozsahu, v jakém není dle případných výslovných ujednání smlouvy sjednáno jinak. Obchodní podmínky Nabyvatele se tímto výslovně vylučují.
  2. Vymezení pojmů:
   1. služba svjaplikace.cz“ (též jako „softwarový produkt a služby svjaplikace.cz“): internetová služba „svjaplikace.cz“;
   2. Nabyvatel“ – nabyvatelem je vždy příslušné společenství vlastníků (jednotek), jež, jakožto objednatel služby svjaplikace.cz a nabyvatel licence, je oprávněno dle licenční smlouvy (smlouva) užívat služby svjaplikace.cz;
   3. Uživatel“ – fyzická osoba, obvykle člen společenství vlastníků jednotek (tj. Nabyvatele), který je na straně Nabyvatele oprávněn za podmínek této smlouvy využívat služby svjaplikace.cz;
   4. smlouva“ – licenční smlouva o užívání služby svjaplikace.cz uzavřená v elektronické podobě mezi Poskytovatelem, jakožto poskytovatelem licence, a Nabyvatelem v právním postavení nabyvatele nevýhradní, nepřenositelné licence (bez práva na sublicencováni) časově omezené na dobu trvání této licenční smlouvy;
   5. nařízení GDPR“ – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
   6. nepřetržitý provoz“ – nepřetržitým provozem služby svjaplikace.cz se rozumí provoz, kdy celkový objem nedostupnosti služby svjaplikace.cz během kalendářního roku nepřesahuje 5 % celkového časového období daného kalendářního roku, event. jeho části, pokud smluvní vztah dle smlouvy trvá kratší období než kalendářní rok.
  3. Softwarový produkt a služby svjaplikace.cz vč. dokumentace, veškerých demoverzí a testovacích produktů jsou duševním vlastnictvím společnosti Creativoo projects s.r.o. a jsou chráněny právními předpisy na ochranu práva autorského, jakož i dalšími právními předpisy. Společnost Creativoo projects s.r.o. je držitelem/vykonavatelem veškerých majetkových práv autorských (i) jak ve vztahu k softwarovému produktu a službám svjaplikace.cz, tak i (ii) k internetovému systému pro provoz služby svjaplikace.cz, grafické podoby internetových stránek, jejich struktury a nastavení, databází, včetně veškeré dokumentace a je oprávněna k tomuto poskytovat licence. Společnost Creativoo projects s.r.o. je tak vlastníkem, resp. držitelem/vykonavatelem jakýchkoli dalších práv duševního vlastnictví vztahujících se k softwarovému produktu a službám svjaplikace.cz. vč. dokumentace. Struktura, uspořádání a zdrojový kód softwarového produktu a služeb svjaplikace.cz a firmwaru jsou cenná obchodní tajemství a důvěrné informace společnosti Creativoo projects s.r.o. Vyjma řádného užití nevýhradní licence ve smyslu této smlouvy není Nabyvatel ani jakákoli třetí osoba oprávněn do softwarového produktu a služeb svjaplikace.cz (vč. dokumentace, demoverzí a testovacích produktů) jakkoli zasahovat či užít tyto jakýmkoli jiným způsobem. Držení a/nebo používání služeb svjaplikace.cz neposkytuje/nezakládá Nabyvateli ani jakékoli třetí osobě žádné nároky či práva duševního vlastnictví ve vztahu k softwarovému produktu a službám svjaplikace.cz (vč. demoverzí a testovacích produktů) či dokumentaci. Pro případ porušení této smlouvy, práv duševního vlastnictví, resp. jakýchkoli jiných porušení, ať již smluvních či zákonných, má Poskytovatel vůči narušiteli právo na náhradu škody v plném rozsahu. Ve vztahu k softwarovému produktu a službám svjaplikace.cz vč. dokumentace si Poskytovatel vyhrazuje veškerá práva duševního vlastnictví vč. práv autorských, práv k ochranné známce, práv k obchodnímu tajemství, know – how atp.
  4. Uzavření smlouvy: Licenci ke službě svjaplikace.cz lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na portálu svjaplikace.cz. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na službu svjaplikace.cz, umístěného na portálu svjaplikace.cz, potvrzuje Nabyvatel, že (i) souhlasí s těmito obchodními podmínkami, s těmito se seznámil a těmto porozuměl, (ii) akceptuje v celém rozsahu nabídku společnosti Creativoo na službu svjaplikace.cz a (iii) závazně službu svjaplikace.cz vč. nevýhradní časově omezené licence objednává. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy. Společnost Creativoo co nejdříve, obvykle však do 3 pracovních dnů, objednávku potvrdí formou potvrzovacího e-mailu odeslaného na kontaktní e-mail objednatele. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany společnosti Creativoo (potvrzovací e-mail). Společnost Creativoo si vyhrazuje právo objednávku neakceptovat/nepotvrdit. Potvrzovací e-mail obsahuje odkaz, jehož prostřednictvím Nabyvatel nastaví své heslo a bude dále přesměrován na modul „SVJ Aplikace“ Odesláním potvrzovacího e-mailu Poskytovatelem na kontaktní e-mail Nabyvatele uvedený v objednávce je služba svjaplikace.cz považována za řádně zpřístupněnou (dodanou) Nabyvateli. Objednávka s dodatkem nebo odchylkou, byť by i tato neměnil(a) podstatným způsobem nabídku společnosti Creativoo, se nepovažuje za přijetí nabídky. Nabídka společnosti Creativoo musí být Nabyvatelem přijata bez jakýchkoli výhrad, dodatků či odchylek.
   Poskytovatel si vyhrazuje možnost uzavření licenční smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
  5. Rozvazovací podmínka: Neuhradí-li Nabyvatel cenu licence služby svjaplikace.cz do 14 dnů od uzavření smlouvy, smlouva se v celém rozsahu ruší a veškerá práva a povinnosti z ní vyplývající zanikají bezprostředně následujícím dnem (tj. 15. dnem od uzavření smlouvy), přičemž dojde k okamžitému znepřístupnění služby svjaplikace.cz. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny případné nároky Poskytovatele plynoucí z práv duševního vlastnictví vč. případných nároků na náhradu újmy/škody.
 2. (i) CENA LICENCE. (ii) PLATEBNÍ PODMÍNKY.
  1. Nabyvatel je povinen uhradit Poskytovateli řádně a včas cenu licence za užívání softwarového produktu a služeb svjaplikace.cz („cena licence“), jakož i cenu dalších služeb/plnění Poskytovatele. Ceny licence Poskytovatel vyhlašuje aktuálním ceníkem (dále jen „ceník“), který je uveřejněn na www.svjaplikace.cz. V případě licence nad 100 Uživatelů je licenční smlouva uzavírána za individuálně sjednaných podmínek. Kromě ceny licence ceník obsahuje dále též (i) ceny služeb technické podpory, (ii) ceny individuálních služeb, (iii) individuální ceny, resp. (iv) další ceny a náklady služeb účtované Poskytovatelem. Ceník je platný vždy do data účinnosti vydání nového aktuálního ceníku. Ceny jsou stanoveny bez DPH. Poskytovatel bude k cenám účtovat DPH v zákonem stanovené výši. Poskytovatel oznámí Nabyvateli změnu (aktuálního) ceníku vždy alespoň 14 dnů před nabytím účinnosti nového ceníku. Cenu licence Nabyvatel hradí Poskytovateli měsíčně či ročně, vždy dle ujednání v konkrétní smlouvě. Měsíční cena licence se hradí vždy předem do 14. dne měsíce bezprostředně předcházejícího měsíci, za nějž se cena licence hradí. Roční cena licence se hradí vždy do 14. dne posledního měsíce kalendářního roku bezprostředně předcházejícího roku, za nějž se cena licence hradí. Volbu způsobu úhrady (měsíční či roční úhrada ceny licence) Nabyvatel učiní v rámci formuláře objednávky. Cenu dalších služeb/plnění Nabyvatel hradí vždy měsíčně na základě faktur vystavených Poskytovatelem se splatností 14 dnů ode dne vystavení.
  2. Cenu licence/služeb Poskytovatel vyúčtuje na základě faktury vystavené Poskytovatelem. Poskytovatel odešle první fakturu na cenu licence Nabyvateli v rámci potvrzovacího e-mailu dle čl. 1.4. obchodních podmínek (splatnost této faktury je 14 dnů od uzavření smlouvy). Veškeré následující faktury bude Poskytovatel zasílat na kontaktní e-mail Nabyvatele zadaný Nabyvatelem ve formuláři objednávky. Veškeré platby hradí Nabyvatel bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený ve faktuře. Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele Nabyvatel není oprávněn zadržet cenu plnění dle této smlouvy ani jakoukoli její část. Stejně tak bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele není Nabyvatel oprávněn činit jednostranný zápočet pohledávek na cenu plnění dle této smlouvy či její část.
 3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN.
  1. Práva a povinnosti Nabyvatele:
   1. Nabyvatel, jakož i všichni Uživatelé, jsou povinni užívat službu svjaplikace.cz v souladu se smlouvou, jejím účelem a platnými právními předpisy. Nabyvatel je povinen seznámit s podmínkami této smlouvy (a podmínkami užívání služby svjaplikace.cz) všechny Uživatele a zajistit po celou dobu účinnosti smlouvy řádné užívání služeb svjaplikace.cz ze strany všech Uživatelů. Uživatel je oprávněn užívat službu svjaplikace.cz pouze po dobu členství u Nabyvatele (společenství vlastníků) a v souvislosti a pro účely tohoto členství. Prostřednictvím služby svjaplikace.cz bude každému Uživateli vygenerováno unikátní heslo, jehož prostřednictvím bude Uživatel přistupovat v rámci svých uživatelských oprávnění do služby svjaplikace.cz. Nabyvatel ani Uživatel nesmí zpřístupnit heslo třetí osobě; za tímto účelem jsou povinni (Nabyvatel i Uživatel) přijmout náležitá bezpečnostní opatření. Poskytovatel se nepodílí na obsahu zadaném (ať již Nabyvatelem, Uživatelem či třetí osobou) do internetové stránky svjaplikace.cz.; Poskytovatel za obsah zadaný do internetové stránky svjaplikace.cz neodpovídá. Za obsah dat umístěných/zadaných Nabyvatelem či jednotlivými Uživateli, resp. jakoukoli třetí osobou na internetové stránky služby svjaplikace.cz odpovídá výhradně Nabyvatel. Nabyvatel i Uživatelé jsou oprávněni užívat službu svjaplikace.cz pouze v souladu s touto smlouvou a jejím účelem. Nabyvatel, Uživatel ani jakákoli třetí osoba není oprávněn (pro své účely ani účely třetích osob) softwarový produkt a/nebo služby svjaplikace.cz kopírovat, šířit, rozmnožovat, zpřístupňovat (sdělovat, předávat, sdílet, poskytnout) ani používat jakkoli jinak, než uvedeno v této smlouvě.
   2. Nabyvatel zejména odpovídá za to, že obsah dat umístěných na internetové stránky služby svjaplikace.cz (portál svjaplikace.cz) není v rozporu s touto smlouvou, jejím účelem, platnými právními předpisy ani s dobrými mravy. Nabyvatel, Uživatel ani jakákoli třetí osoba není oprávněn činit jakékoli neautorizované zásahy do služby svjaplikace.cz, jakkoli nakládat se zdrojovým kódem (zejm. (i) upravovat, měnit, spojovat a/nebo odstraňovat zdrojový kód či jeho část, (ii) provádět zpětnou analýzu, rozkládat, dekompilovat, rekonstruovat, extrahovat či transformovat zdrojový kód či jeho část, (iii) realizovat reverzní inženýrství zdrojového kódu či (iv) měnit, upravovat, jakkoli pozměňovat či spojovat softwarové řešení svjaplikace.cz) ani činit jakákoli jiná právní jednání k újmě na právech Poskytovatele či třetích osob.
   3. Nabyvatel je povinen, při zachování povinností dle této smlouvy, prověřit softwarový produkt svjaplikace.cz formou demoverze/testovacího produktu (resp. jakoukoli aktualizaci, opravu, doplnění či změnu) z hlediska jeho funkčnosti, vhodnosti a použitelnosti před tím, než začne s jeho užíváním. Nabyvatel je povinen pravidelně provádět zálohy dat a jejich archivování, včetně realizace kontroly bezchybnosti provedení zálohy. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu, poškození, nedostupnost dat, jež nebyla řádně či včas zálohována.
   4. Nabyvatel je povinen bezodkladně oznámit Poskytovateli ukončení členství Uživatele u Nabyvatele (ukončení členství ve společenství vlastníků), přičemž v tomto případě Poskytovatel bezodkladně zruší veškerá hesla (přístupové kódy) takovéhoto Uživatele.
  2. Práva a povinnosti Poskytovatele:
   1. Poskytovatel je povinen zajistit řádný a nepřetržitý provoz služby svjaplikace.cz. Veškeré služby poskytované elektronickou formou jsou považovány za řádně dodané okamžikem, kdy je příslušný elektronický výstup z poskytnuté služby odeslán ze strany Poskytovatele Nabyvateli, ať již e-mailem, či jinou interaktivní formou (např. provedení služby na portálu svjaplikace.cz). Nabyvatel je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost/informace/podklady za účelem řádného plnění služby svjaplikace.cz.
   2. Poskytovatel je oprávněn ukončit kdykoli, bez předchozího upozornění a bez náhrady přístup ke službám svjaplikace.cz Uživateli, jenž jedná v rozporu (i) s podmínkami této smlouvy či jejím účelem, (ii) platnými právními předpisy či (iii) dobrými mravy.
   3. Poskytovatel je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění Nabyvatele a/nebo Uživatele (a bez náhrady) vymazat/odstranit jakýkoli či veškerý Uživatelem/Nabyvatelem/jakoukoli třetí osobou zadaný obsah, jejž má (Poskytovatel) za rozporný s (i) touto smlouvou či jejím účelem, (ii) platnými právními předpisy a/nebo (iii) dobrými mravy.
   4. Poskytovatel je oprávněn občas (a tedy opakovaně) během trvání smlouvy bez souhlasu Nabyvatele instalovat aktualizace softwarového produktu a služeb svjaplikace.cz, přičemž může dojít k výpadkům služeb svjaplikace.cz, její nedostupnosti apod., a to až do doby úspěšného ukončení instalace takovéto aktualizace vč. následné aktivace služby svjaplikace.cz. Každá aktualizace bude považována za součást softwarového produktu svjaplikace.cz. Poskytovatel poskytuje podporu a údržbu pouze na nejaktuálnější verzi softwarového produktu a služeb svjaplikace.cz. Poskytovatel zcela dle svého uvážení určí, kdy, zda a které aktualizace jsou vhodné. Poskytovatel může pro softwarový produkt a služby svjaplikace.cz přestat poskytovat podporu a/nebo údržbu či individuální služby, dokud Nabyvatel nepřijme a nenainstaluje nebo neaktivuje všechny aktualizace.
   5. Touto smlouvou nejsou dotčena jakákoli práva Poskytovatele stanovená dle platných právních předpisů. Zejména v souvislosti s případným porušením jakýchkoli povinností/závazků na straně Nabyvatele (vč. protiprávních jednání na straně Uživatelů) si Poskytovatel vyhrazuje právo uplatňovat jakékoli prostředky právní ochrany dostupné dle této smlouvy a/nebo platných právních předpisů, s tím, že vedle užití jakéhokoli prostředku právní ochrany mohou být Poskytovatelem aplikovány též další prostředky právní ochrany bez jakéhokoli omezení (kumulativní uplatnění nároků).
 4. (i) OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. (ii) ZÁNIK SMLOUVY.
  1. Pro případ, že Nabyvatel neučiní oprávněné vytknutí nefunkčnosti služby do 2 dnů od zpřístupnění (dodání služby) ve smyslu čl. 1.4. obchodních podmínek, má se za to, že služba byla poskytnuta řádně. Softwarový produkt vč. služeb svjaplikace.cz je poskytován „tak, jak je“ a Poskytovatel neposkytuje ve vztahu k těmto žádné výslovné ani předpokládané či dovozované záruky nebo podmínky.
  2. Poskytovatel neodpovídá za újmu/škodu, jež vznikne Nabyvateli, Uživateli či jakékoli třetí osobě v souvislosti s využíváním služby svjaplikace.cz. Pro účely vyloučení jakýchkoli pochybností se současně ujednává, že Poskytovatel případně odpovídá pouze za skutečnou, prokázanou újmu/škodu způsobenou zaviněným porušením svých povinností. Bez ohledu na jakákoli další smluvní ujednání platí, že celková výše náhrady případné újmy/škody, již bude Poskytovatel za celou dobu trvání této smlouvy případně povinen hradit, je omezena maximální celkovou částkou odpovídající roční ceně licence bez DPH. Poskytovatel neodpovídá za žádné následné škody, nepřímé škody, jakož ani za ušlý zisk. Poskytovatel nezaručuje, že softwarový produkt svjaplikace.cz splňuje současné nebo budoucí potřeby či cíle Nabyvatele; Nabyvatel přebírá výhradní odpovědnost za použití, výběr a/nebo vhodnost softwarového produktu svjaplikace.cz pro své potřeby a/nebo cíle.
  3. Poskytovatel nezaručuje, že softwarový produkt služba svjaplikace.cz splní všechny požadavky Nabyvatele či Uživatele, jimi zamýšlený výkon či výsledky. Odpovědnost Poskytovatele za chyby, vady, nedostupnost je vyloučena zejména v následujících případech, kdy softwarový produkt svjaplikace.cz: (i) v sobě neobsahuje případné legislativní změny, jež nebyly v okamžiku jeho vývoje Poskytovateli známy, (ii) je používán v rozporu s touto smlouvou či jejím účelem, platnými právními předpisy, dobrými mravy, pokyny Poskytovatele či dokumentací, (iii) je provozován současně se softwarovými produkty jiného dodavatele či výrobce, jež nejsou se softwarovým produktem svjaplikace.cz kompatibilní či znemožňují bezvadný provoz softwarového produktu svjaplikace.cz, (iv) nepracuje na hardware, který v okamžiku vývoje svjaplikace.cz není (nebyl) běžně dostupný či na operačním systému či hardware, který není podporován, (v) je provozován na nevhodně nakonfigurovaném zařízení či na chybně nastavené počítačové síti, resp. též (vi) případ absence funkcí či vlastností neuvedených v dokumentaci, (vii) případ, kdy Nabyvatel či Uživatel provádí zásahy do databázových souborů , (viii) případ, kdy chyby svjaplikace.cz jsou způsobeny chybnou obsluhou, neodborným či neoprávněným zásahem, použitím, údržbou a/nebo instalací, jež jsou v rozporu s dokumentací, návodem k použití či pokyny Poskytovatele, event. (ix) případ, kdy je softwarový produkt svjaplikace.cz provozován na nevhodném hardware, jenž je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky, jež jsou uvedeny v dokumentaci či jsou v daném segmentu obvyklé. Poskytovatel neodpovídá za výpadky či nedostupnost služeb svjaplikace.cz způsobené zcela či zčásti výpadkem/přerušením/nedostupností veřejných služeb vč. dodávek elektřiny, internetu, telekomunikačních nebo IT služeb/zařízení apod.
  4. Poskytovatel je oprávněn kdykoli, bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodu s okamžitými účinky ukončit tuto smlouvu výpovědí bez výpovědní doby jakémukoli Nabyvateli s tím, že se okamžitě ukončuje přístup k veškerým službám svjaplikace.cz. Smlouva zaniká doručením oznámení o vypovězení smlouvy Nabyvateli (výpověď Poskytovatel zasílá Nabyvateli elektronickou formou na kontaktní e-mail, přičemž za okamžik doručení je považován čas odeslání z e-mailu Poskytovatele). V takovémto případě Poskytovatel do 14 dnů od ukončení smlouvy vrátí Nabyvateli poměrnou část uhrazené ceny licence, kterou Nabyvatel za zbývající nevyužitou část období zaplatil.
  5. Pro případ prodlení Nabyvatele s úhradou ceny licence delší než 14 dnů je Poskytovatel oprávněn smlouvu vypovědět, nedojde-li k úhradě ani po marném uplynutí dodatečné lhůty k plnění v délce 3 dnů. Výpovědní doba činí 14 dnů. Smlouva zaniká uplynutím výpovědní doby (upozornění na prodlení s úhradou i výpověď Poskytovatel zasílá Nabyvateli elektronickou formou na kontaktní e-mail, přičemž za okamžik doručení je považován čas odeslání z e-mailu Poskytovatele).
  6. Chyby či nedostupnost služeb svjaplikace.cz. je oprávněn Poskytovateli hlásit pouze Nabyvatel (hlášení prostřednictvím e-mailu). Poskytovatel není povinen zohledňovat jakákoli hlášení od Uživatele či třetí osoby. Nejedná-li se o systémovou chybu, Poskytovatel zajistí zpřístupnění služeb svjaplikace.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od doručení hlášení. Hlášení chyby/nedostupnosti musí vždy obsahovat (i) identifikaci Nabyvatele a oprávněné osoby Nabyvatele, (ii) popis chyby/nedostupnosti vč. uvedení, (iii) časový údaj zjištění chyby/nedostupnosti.
  7.  
   1. Technická podpora: Technická podpora zahrnuje odbornou technickou podporu (dotazy Nabyvatel zasílá vždy na formuláři svjaplikace.cz prostřednictvím e-mailu na mail@svjaplikace.cz), kdy odpovědi budou zasílány formou e-mailu pokud možno obratem (pozn.: do formuláře požadavku na technickou podporu Nabyvatel zadá vždy též kontaktní telefon, přičemž Poskytovatel dle své volby může vždy poskytnout odbornou technickou podporu též formou telefonické konzultace), nejpozději však do konce třetího (3.) pracovního dne od doručení požadavku. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že (i) technickou podporu je oprávněn požadovat pouze Nabyvatel prostřednictvím svých oprávněných osob a (ii) cena licence zahrnuje maximálně 3 hodiny jakýchkoli požadavků technické podpory měsíčně; služby technické podpory nad tento limit budou Poskytovatelem účtovány dle aktuálního ceníku Poskytovatele; Nabyvatel je povinen tyto služby technické podpory uhradit.
   2. Individuální služby: Individuální služby zahrnují služby (i) odborné konzultace a servisní služby (rozsah řešení vyžadující časovou náročnost přesahující 5 hodin), případně (ii) další služby jako např. aktualizaci či úpravu/doplnění řešení svjaplikace.cz dle individuální objednávky na základě individuálně sjednaných smluvních podmínek vč. podmínek cenových a dodacích. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že (i) individuální služby je oprávněn požadovat pouze Nabyvatel prostřednictvím svých oprávněných osob a (ii) cena licence zahrnuje maximálně 5 hodin služeb „odborné konzultace a servisní služby“ dle věty první tohoto článku 4.7.2. měsíčně; služby „odborné konzultace a servisní služby“ nad tento limit budou Poskytovatelem účtovány dle aktuálního ceníku Poskytovatele; Nabyvatel je povinen tyto individuální služby uhradit.
   3. Jakýkoli požadavek technické podpory či individuálních služeb musí vždy obsahovat (i) identifikaci Nabyvatele a oprávněné osoby Nabyvatele, (ii) popis požadavku. Požadavky individuálních služeb Nabyvatel zasílá vždy na formuláři svjaplikace.cz prostřednictvím e-mailu na mail@svjaplikace.cz.
 5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
  1. Informace o nakládání s osobními údaji, jejichž správcem je Nabyvatel:

   Registrací do systému svjaplikace.cz (registrace prostřednictvím portálu svjaplikace.cz) poskytuje subjekt údajů Nabyvateli, jakožto správci, osobní údaje pro účely provozu služby svjaplikace.cz. Subjekt údajů takto Nabyvateli poskytuje osobní údaje na dobu jeho registrace. Bližší informace ve věci zpracování osobních údajů poskytuje subjektu údajů Nabyvatel jakožto správce osobních údajů.

   V rámci registrace může subjekt údajů kliknutím na modul „Sdílení kontaktů“ aktivovat službu, kdy budou jeho zadané osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, číslo bytové jednotky, číslo nebytové jednotky, zpřístupněny Nabyvateli (zástupcům Nabyvatele) a ostatním Uživatelům služby svjaplikace.cz. Osobní údaje dle předchozí věty se poskytují pro účely vzájemného kontaktování, kdy Nabyvatel a/nebo ostatní Uživatelé budou moci daného Uživatele v případě naléhavé potřeby, resp. z jiných vážných koordinačních důvodů souvisejících s činností Nabyvatele (společenství vlastníků) kontaktovat. Uživatel může po přihlášení prostřednictvím modulu „Nastavení“ zadané osobní údaje měnit, opravovat, mazat, resp. zrušit aktivaci modulu „Sdílení kontaktů“. V rámci modulu „Nastavení“ lze též aktivovat pokyn „Zákaz zobrazení“, jehož prostřednictvím lze nastavit zákaz zobrazování konkrétních, resp. všech osobních údajů vůči konkrétním či všem Uživatelům (upozornění: pokyn „Zákaz zobrazení“ nelze zadat vůči Nabyvateli). Aktivace modulu „Sdílení kontaktů“ je dobrovolná, přičemž absence aktivace tohoto modulu nemá vliv na možnost užívání služby svjaplikace.cz ze strany takovéhoto Uživatele. Platí, že (i) Uživatel není povinen zadávat do modulu „Sdílení kontaktů“ své údaje a modul aktivovat a (ii) bez aktivace modulu „Sdílení kontaktů“ nemohou ostatní registrovaní Uživatelé zobrazovat osobní údaje daného subjektu údajů (daného Uživatele). Osobní údaje Uživatelů budou však vždy přístupné Nabyvateli a jeho zástupcům (zejména členové statutárního orgánu Nabyvatele (společenství vlastníků), administrátor Nabyvatele, kontaktní osoby Nabyvatele oprávněné Nabyvatelem k přístupu do služby svjaplikace.cz).

   Osobní údaje Uživatele jsou uloženy v systému svjaplikace.cz po dobu registrace daného Uživatele ve službě svjaplikace.cz. Uživatel je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit prostřednictvím modulu „Nastavení“. Zrušením registrace dojde k výmazu veškerých uložených/evidovaných osobních údajů daného Uživatele, s tím, že jeho příspěvky budou anonymizovány.

   Nabyvatel, jakožto správce osobních údajů, zajišťuje sám prostřednictvím vlastních organizačních opatření splnění informační povinnosti ve smyslu čl. 13, čl. 14 nařízení GDPR vůči dotčeným subjektům údajů (zejm. Uživatelé, zástupci Nabyvatele), a to včetně informací ve věci zpracování osobních údajů, jež pro subjekty údajů plynou z těchto obchodních podmínek, resp. z užívání služby svjaplikace.cz, zejm. jak se podávají z tohoto článku V.

  2. Informace o zpracování osobních údajů zástupců Nabyvatele a Uživatelů portálu svjaplikace.cz:

   Společnost Creativoo projects s.r.o. zpracovává osobní údaje zástupců Nabyvatele a/nebo Uživatelů portálu svjaplikace.cz za účelem (i) plnění služeb svjaplikace.cz, (ii) komunikace s Nabyvatelem (zástupcem Nabyvatele), resp. jednotlivým Uživatelem, (iii) vnitřních administrativních potřeb Poskytovatele, resp. (iv) nakládání s databázemi přístupových hesel pro účely plnění smlouvy. Takovéto zpracování osobních údajů Uživatelů přistupujících na portál svjaplikace.cz či zástupců Nabyvatele, kterým je např. člen statutárního orgánu Nabyvatele, administrátor Nabyvatele či kontaktní osoby Nabyvatele oprávněné Nabyvatelem k přístupu do svjaplikace.cz, je nezbytné pro účely plnění smlouvy (právní základ zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR), resp. oprávněných zájmů společnosti Creativoo projects s.r.o. vč. zajištění vnitřních administrativních potřeb a ochrany právních nároků společnosti Creativoo (právní základ zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR), přičemž společnost Creativoo projects s.r.o. takto zpracovává osobní údaje v rozsahu (i) identifikačních údajů (jméno, příjmení, titul), (ii) kontaktních údajů (e-mailová adresa, telefon) a (iii) dalších údajů – hesla, síťové identifikátory, záznamy komunikace vztahující se k softwarovému produktu a službám svjaplikace.cz (zejm. konzultace požadavku vč. vyřízení požadavku, potvrzení servisního zásahu, reklamace/hlášení chyb/nedostupnosti apod.). Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů správcem Creativoo projects s.r.o. se dále použijí zásady zpracování osobních údajů společnosti Creativoo projects s.r.o., jak uvedeny v Prohlášení o zpracování osobních údajů (www.creativoo.cz).

   Nabyvatel se zavazuje své zástupce (tj. fyzické osoby jednající jako zástupce Nabyvatele, oprávněné osoby Nabyvatele apod.) a dále též Uživatele, jejichž osobní údaje sdělí společnosti Creativoo (ať už jakýmkoli způsobem vč. zadání do systému svjaplikace.cz) buď Nabyvatel či samotný subjekt údajů v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo plněním služeb svjaplikace.cz, informovat ohledně jejich práv ve smyslu čl. 13, čl. 14 nařízení GDPR.

   Společnost Creativoo projects s.r.o. neprovádí s osobními údaji, jejichž správcem je Nabyvatel, jakékoliv operace s výjimkou uložení osobních údajů na serverech společnosti Creativoo (resp. na serverech subdodavatelů společnosti Creativoo), ani do těchto osobních údajů jakkoli nezasahuje (s výjimkou případů stanovených dle těchto obchodních podmínek), tyto nezpřístupňuje ani nepředává třetím osobám (uvedené s výjimkou subdodavatelů, resp. dalších příjemců, jimž je povinna zpřístupnit osobní údaje z důvodů stanovených platnými právními předpisy), to vše s výjimkou, kdy společnost Creativoo jedná (i) v právním postavení Nabyvatelova dodavatele, (ii) v souladu s platnými právními předpisy či (iii) v rámci svých oprávněných zájmů.

  3. Informace o zpracování osobních údajů, jejichž správcem je společnost Creativoo:Aktuální znění Prohlášení o zpracování osobních údajů (společnost Creativoo projects s.r.o. v právním postavení správce osobních údajů) lze kdykoliv získat na webu společnosti Creativoo projects s.r.o. (www.creativoo.cz).
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.
  1. Podmínky a vztahy neuvedené v těchto obchodních podmínkách se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Touto smlouvou nejsou dotčeny povinnosti Nabyvatele stanovené dle platných právních předpisů. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně příslušným soudem České republiky.
  2. Neplatnost nebo nevymahatelnost některého z ustanovení těchto obchodních podmínek v žádném případě neovlivní platnost a vymahatelnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek. Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele není Nabyvatel oprávněn postoupit tuto smlouvu ani jakákoli práva či povinnosti na třetí osobu.
  3. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit či doplnit, a to zejména z důvodu změny právních předpisů, změn/úprav/rozšíření softwarového produktu svjaplikace.cz, změn zpracování osobních údajů, technologických procesů a změn, jež mají vliv na funkce softwarového produktu svjaplikace.cz, cenových změn, změn na vstupech vč. software řešení a/nebo licencí, změn ekonomické a/nebo hospodářské situace Poskytovatele apod. O změně obchodních podmínek Poskytovatel informuje Nabyvatele e-mailem vždy alespoň 14 dnů předem. Poskytovatel uveřejní nové znění obchodních podmínek na portálu svjaplikace.cz.
  4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2019.

Creativoo projects s.r.o.